Platanthera chlorantha

vemeník zelenavý

13. března 2009 v 13:17 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Podobně jako vemeník dvoulistý má i vemeník zelenavý dosti širokou ekologickou amplitudu. Roste v lesích, na lesních okrajích, v křovinách i na loukách. V Českém středohoří byl zjištěn v dubohabřinách, ve vlhčích lesích a lesních prameništích a vzácněji v subxerotermním trávníku, často v sesuvných územích na slínovci.

Rozšíření
Oproti vemeníku dvoulistému je rozšířen vemeník zelenavý v rámci České republiky poněkud vzácněji. Vyskytuje se roztroušeně na větší části území, ale jsou i větší oblasti, ve kterých zcela chybí. V severozápadních Čechách roste dosti hojně na Úštěcku, udáván je také z Doupovských hor. V Českém středohoří se v minulosti vemeník zelenavý vyskytoval řídce roztroušen bez zřetelnější geografické vazby. Do současnosti se zachovalo více lokalit v Milešovském středohoří, dále roste v oblasti Bohyňských lad a na Kravařsku.

Ohrožení a ochrana
Vemeník zelenavý zaznamenal nápadně menší ústup ve srovnání s druhdy mnohem hojnějším vemeníkem dvoulistým. Přesto nověji nebyla ověřena téměř polovina jeho někdejších lokalit a vzhledem k jejich celkově nízkému počtu je nutné druh hodnotit v Českém středohoří jako silně ohrožený. Potenciální ohrožení zbývajících lokalit představují především nešetrné lesnické zásahy a místy pak vliv vysokých stavů lesní zvěře. Žádná populace vemeníku zelenavého bohužel není přísněji územně chráněná v rámci maloplošného chráněného území. Obzvláště vhodné by to bylo především u početné populace na Bohyňských ladech a na Houžetíně.

Variabilita
Nepříliš variabilní druh lišící se na různých lokalitách zejména celkovou velikostí rostlin, jejich mohutností a také šířkou listů. Od blízce příbuzného vemeníku dvoulistého se dá v čistých populacích spolehlivě odlišit podle postavení brylek, které jsou u něj různoběžné, dolů se rozbíhající a oddálenější, zatímco u vemeníku dvoulistého jsou blízko u sebe a rovnoběžné. Na některých lokalitách v Milešovském středohoří je však determinace druhu komplikována jeho křížením s vemeníkem dvoulistým (viz popis variability v. dvoulistého).

 
 

Reklama