Platanthera bifolia

vemeník dvoulistý

13. března 2009 v 13:17 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Druh vyskytující se na poměrně široké škále biotopů. Roste ve světlejších lesích, na loukách, v křovinách i ve vřesovištích, na půdách slabě kyselých až silně bazických a vápnitých. V Českém středohoří vemeník dvoulistý provázel nebo provází nejrůznější typy lesních společenstev, zejména však doubravy a dubohabřiny, vyskytuje se také na tzv. bílých stráních. Především v minulosti rostl též v některých typech květnatých lučních společenstev.

Rozšíření
Roztroušený, v některých oblastech až dosti hojný druh květeny České republiky, který místy ustoupil především z lučních společenstev. V Ústeckém kraji roste roztroušeně, zejména v Doupovských horách, na Džbánu a na Úštěcku. V Českém středohoří byl v minulosti vemeník dvoulistý hojným druhem, jedním z nejhojnějších z celé čeledi vstavačovitých. Chyběl pouze v suchém a bezlesém Lounském středohoří a vzácnější byl též v severovýchodní části. V současnosti se však vyskytuje pouze řídce roztroušeně až vzácně a v některých oblastech zcela vymizel. Největší koncentrace recentních lokalit je v Milešovském středohoří, ojediněle pak roste ještě u Litoměřic a jinde.

Ohrožení a ochrana
Vemeník dvoulistý je třeba zařadit mezi silně ohrožené druhy květeny Českého středohoří, neboť prokazatelně vyhynul na velké části jeho území. Masivní ústup vemeníku především z hájových společenstev Českého středohoří není zcela uspokojivě vysvětlen. Svou negativní roli však patrně sehrává souhra několika faktorů. Jako vážný se jeví zejména nárůst imisního zatížení oblasti v druhé polovině 20. století a místy výrazný vliv vysokých stavů zvěře. Tímto způsobem se půdy nadměrně obohacují o živiny a postupně z toho důvodu dochází také ke změnám ve složení bylinného patra lesů. Změny ve svém důsledku také patrně dále usnadňují šíření některých expanzních nebo invazních druhů, zejména netýkavky malokvěté. Aktuální situace není příliš optimistická, neboť na území Českého středohoří se již téměř nevyskytují bohatší populace. Přísnější územní ochrana je momentálně zajištěna v NPP Bílé stráně a NPR Milešovka. Bohužel příklad přírodní rezervace Sluneční stráň, kde vemeník dvoulistý vyhynul velmi pravděpodobně právě vlivem enormně vysokých stavů zvěře dokládá, že ani v maloplošných CHÚ v rámci CHKO nemají orgány ochrany přírody možnost účinně ovlivňovat její stavy. Jako kritické se jeví zejména nadměrné přikrmování v zimě, díky němuž pak v sezóně les obývá více zvěře než je schopen unést při splnění všech dalších funkcí ekosystému.

Variabilita
Vemeník dvoulistý je dosti variabilním druhem a byla u něj popsána celá řada forem, které však na našem území patrně nemají vyšší taxonomickou hodnotu. V Českém středohoří je ovšem občas determinace druhu komplikována jeho křížením s příbuzným vemeníkem zelenavým. Na společných lokalitách obou druhů v Milešovském středohoří vznikají populace, v nichž se jen ojediněle vyskytují jedinci bezpečně přiřaditelní k jednomu z druhů. Častější je výskyt rostlin s intermediárním postavením brylek, jejichž vzdálenost a rozbíhavost stojí mezi hodnotami charakteristickými pro rodičovské druhy, přestože habitem mohou na jednoho z rodičů upomínat. Takové populace byly zjištěny na Houžetíně, západních svazích Solanské hory, jihozápadním úpatí Milešovky a na louce pod Oltáříkem. Kříženec vemeníku dvoulistého a vemeníku zelenavého je nazýván vemeník zvrhlý (Platanthera × hybrida).

Poznámka
Jako vemeník dvoulistý byly v minulosti v Českém středohoří prokazatelně chybně určovány rostliny vemeníku zelenavého. Jednou z příčin mohl být nález sterilních, nekvetoucích nebo odkvetlých rostlin, které de facto nejsou bezpečně determinovatelné a někteří floristé je automaticky přiřadili k běžnějšímu z obou druhů. Dalším zdrojem chyb bylo ovšem také, že někteří floristé druhý taxon vůbec nerozlišovali. Například při studiu fotografického materiálu a poznámek B. Novotného, který intenzivně botanizoval po roce 1960 v oblasti Bohyňských lad, se ukázalo, že zde fotografoval vždy pouze čisté rostliny vemeníku zelenavého, ale v osobních poznámkách i v publikovaných článcích uváděl jen vemeník dvoulistý.

 
 

Reklama