Orchis ustulata

vstavač osmahlý

13. března 2009 v 13:16 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Vstavač osmahlý je světlomilným druhem rostoucím obvykle na loukách, pastvinách a v sušších trávnících, ojediněle se může vyskytnout také v prosvětlených lesích nebo při jejich okrajích. V Českém středohoří roste v současnosti nejčastěji na střídavě vlhkých a mezofilních loukách, oproti minulosti asi výrazněji ustoupil zejména v subxerotermních trávnících.

Rozšíření
V minulosti spolu se vstavačem kukačkou nejhojnější zástupce rodu Orchis, v průběhu dvacátého století velmi výrazně ustoupil a v mnoha oblastech se dostal až na pokraj vyhynutí. Aktuálně roste v celé republice dosti vzácně s největší koncentrací lokalit na východní Moravě. V severozápadních Čechách jsou známé dosti početné populace z Úštěcka. V Českém středohoří se v minulosti vstavač osmahlý vyskytoval roztroušeně s patrnou koncentrací lokalit v severovýchodní části území. V průběhu dvacátého století však na mnoha místech vymizel a koncem 80. let bylo známo již jen velmi malé množství výskytů. Díky podrobnějšímu průzkumu, ale podle všeho také kvůli částečnému zlepšení stavu lučních společenstev se však v posledních letech daří ověřovat některé starší údaje nebo nalézat dosud neudávané lokality. Aktuální výskyt druhu je vázán pouze na severovýchodní část Českého středohoří, kde roste řídce roztroušeně.

Ohrožení a ochrana
Vstavač osmahlý je nejvíce ohrožen především intenzifikovanou zemědělskou činností v lučních společenstvech, především pak minerálním hnojením. Především ve společenstvech subxerotermních trávníků mohl také místy ustoupit sukcesním změnám na stanovišti po upuštění od hospodářských aktivit, neboť se jedná o konkurenčně slabý druh. V současné době je třeba hodnotit druh jako silně ohrožený, protože většina z recentních lokalit hostí pouze velmi slabé populace tvořené jednou nebo několika málo rostlinami. Jako perspektivnější i do budoucna se jeví zejména výskyt na Bohyňský ladech, kde je také částečně zajištěna přísnější územní ochrana v rámci vyhlášené přírodní památky, dále pak skupina lokalit v okolí Kravař, především u obce Kozly.

Variabilita
V našem regionu málo variabilní druh. Některými autory bývají rozlišovány dva poddruhy: vstavač osmahlý pravý (Orchis ustulata subsp. ustulata), kvetoucí od května do začátku června, který je v Českém středohoří jediným zjištěným typem, a vstavač osmahlý letní (Orchis ustulata subsp. aestivalis), lišící se nápadně pozdější dobou květu (konec VI-VIII) a vyšším vzrůstem. Druhý typ se vyskytuje častěji na východní Moravě.


 
 

Reklama