Orchis purpurea

vstavač nachový

13. března 2009 v 13:15 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Náš největší vstavač vyhledává sušší půdy s vyšším obsahem alkalické složky. Nejčastěji se vyskytuje ve světlých listnatých lesích, jejich okrajích, lesních světlinách a křovinatých stráních. V Českém středohoří provází společenstva teplomilných doubrav svazu Quercion pubescenti-petraeae, vzácněji i teplejší dubohabřiny a roste též v otevřených suchých svahových trávnících svazu Cirsio-Brachypodion pinnati. Geologicky je vázán nejčastěji na slínovce březenského a teplického souvrství, vzácněji rostl také na vulkanitech.

Rozšíření
V České republice se vstavač nachový vysktuje řídce roztroušeně, s těžištěm rozšíření v severních, středních a východních Čechách a na jižní Moravě. Vzácný je v jižních Čechcách, kde se výskyt omezuje na vápencové Pošumaví. Ze severozápadních Čech je druh v současnosti uváděn ze Džbánu a Úštěcka. V Českém středohoří rostl v minulosti řídce roztroušeně bez zřetelnější geografické vazby. Dodnes se druh vyskytuje na dvou lokalitách severně od Litoměřic, u Roztok a velmi vzácně též u Leské, na Bohyňských ladech a u Janovic. Zanikla skupina lokalit severně od Třebenic či na Rovném u Trmic.

Ohrožení a ochrana
Největším ohrožením je v současnosti pro vstavač nachový zarůstání lokalit expanzními druhy trav a křovin v rámci sukcesních procesů. Pro úspěšné přežití druhu je nutné zachovat složení lesních porostů na lokalitách a provádění managementových zásahů na vybraných místech. Svou roli v ohrožení hraje také vysoká atraktivnost této orchideje, která se stává častým úlovkem amatérských sběratelů a turistů, především v dobře dostupných oblastech. V rámci Českého středohoří je vstavač nachový silně ohroženým druhem. Nejbohatší populace se nacházejí severně od Litoměřic, perspektivní je také výskyt u Roztok. Na zbývajících lokalitách se objevují pouze jednotlivé rostliny a druh je zde proto vážně ohrožen na své existenci. Ochranářské managementové zásahy jsou v současnosti realizovány na travnaté stráni u Roztok a v NPP Bílé stráně, kde je také zajištěna přísnější územní ochrana druhu.

Variabilita
Vstavač nachový patří mezi naše nejvíce variabilní orchideje. To je patrné především ve tvaru a barvě květů, která může přecházet od bílé až po temně fialovou. Jednotlivé odchylky mají nízkou taxonomickou hodnotu a i v rámci jedné populace je poměrně obtížné nalézt dvě rostliny s identickou stavbou květu.

Poznámka
Na území České republiky se vstavač nachový občas vyskytuje společně se vstavačem vojenským a ochotně se s ním kříží. Vzniklý hybrid vstavač zvrhlý (O. × hybrida) je považován za jednoho z nejčastějších kříženců v rámci našich vstavačovitých. V Českém středohoří je výskyt křížence v současnosti nepravděpodobný, což je dáno velkou vzácností druhého z rodičů. Potenciálně by mohl růst na Bílé stráni, kde byl jeden kvetoucí exemplář v. vojenského zaznamenán v 90. letech 20. století. 
 

Reklama