Orchis morio

vstavač kukačka

13. března 2009 v 13:14 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
V minulosti typický druh nehnojených luk a pastvin, s přesahy do křovinatých strání a okrajů světlých lesů. Rostl na půdách kyselých i zásaditých, středně vlhkých až suchých. Z hlediska nadmořské výšky se jeho těžiště výskytu pohybuje od pahorkatin do podhůří. V Českém středohoří se dnes vyskytuje na druhově bohaté mezofilní kosené louce. V minulosti rostl kromě podobných společenstev na mírně vlhkých loukách, ale i v suchých trávnících.

Rozšíření
V České republice byl vstavač kukačka nejhojnějším druhem rodu ještě na počátku dvacátého století. Vyskytoval se roztroušeně až hojně na celém našem území. Dnes však na velké části lokalit vyhynul a existují rozsáhlá území bez jeho přítomnosti. Častěji se lze se vstavačem kukačkou dosud setkat v Pošumaví a v předhůří Bílých Karpat, v severozápadních Čechách již téměř vyhynul. V Českém středohoří se vstavač kukačka v minulosti vyskytoval roztroušeně s větší koncentrací lokalit v Milešovském středohoří, v okolí Ústí nad Labem a na Děčínsku. Zde se v oblasti Bohyňských lad dochovala také poslední středohorská lokalita.

Ohrožení a ochrana
Tak jako většina dalších druhů orchidejí u nás je i vstavač kukačka konkurenčně velmi slabý, proto řada jeho lokalit zmizela po upuštění od tradičních způsobů hospodaření a následném zarůstání pastvin a lučních porostů dominantními druhy trav. Tento fakt ještě podpořilo časté užívání minerálních hnojiv, vůči kterým je vstavač kukačka velmi citlivý. Z takřka běžného druhu se tak během několika desetiletí stala silně ohrožená rostlina, vyžadující pro setrvání na zbývajících lokalitách managementové zásahy. Jediný recentní výskyt v Českém středohoří je přísněji územně chráněn v rámci PR Bohyňská lada, kde je kromě ochranářské péče prováděn též pravidelný monitoring. Populace je poměrně málo plošně rozlehlá a proto zranitelná, je však početná (v roce 2008 přes 500 kvetoucích ex.) a proto perspektivní.

Variabilita
Vstavač kukačka je variabilní především v barvě květů. Na Bohyňských ladech se můžeme setkat se škálou přechodů od bílé po tmavě fialovou. Tato individuální variabilita nemá větší taxonomickou hodnotu.

Poznámka
Latinské druhové jméno morio - šašek je podle tvaru květní přilby, připomínající šaškovskou čepici. Hlízy byly v minulosti sbírány k přípravě oficinální drogy (tubera salep), která měla mít mimo jiné i afrodiziakální účinky. Odtud pochází také české rodové jméno. Neuváženým sběrem za těmito účely utrpěla řada populací více druhů našich vstavačovitých.

 
 

Reklama