Orchis mascula s. l.

vstavač mužský

13. března 2009 v 13:13 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Roste od nížin až do subalpínského stupně, většinou na nehnojených loukách a pastvinách, křovinatých stráních i světlejších lesích, na živinami bohatých půdách. V Českém středohoří se vyskytuje převážně na mezofilních loukách nebo křovinatých stráních. Roste na čedičích a na slínovcích. V minulosti byl také charakteristickým druhem druhově velmi bohatých společenstev tzv. babinských orchideových luk.

Rozšíření
V České republice roste vstavač mužský roztroušeně s výraznější koncentrací lokalit na Moravě (Bílé Karpaty, Javorníky, Beskydy, Jeseníky atd.). V severozápadních Čechách roste i v současné době v Doupovských horách a přilehlé části Krušných hor a vzácně ve Šluknovské pahorkatině. V minulosti vstavač mužský tvořil v Českém středohoří čtyři oddělené arely výskytu. Rostl v Milešovském středohoří v širším okolí vrchu Hradišťany. V této oblasti však již druh patrně vyhynul. Poslední údaj pochází ze svahů Hradišťan z roku 1959. Dalším centrem výskytu byla oblast někdejších orchidejových luk táhnoucí se od vrchu Hradiště u Hlinné přes Babiny I až po Němčí. Zde byl tento vstavač překvapivě zaznamenáván po čtyřicetileté absenci údajů v letech 1998-2001. Od té doby opět nebyl nalezen. Největší množství recentních lokalit zůstalo zachováno v širším okolí Jílového na Děčínsku. Na okraji obcí Jílové a Modrá se nachází v současnosti nejbohatší populace druhu v celém Českém středohoří. Samostatnou arelu navazující již na někdejší rozšíření v Lužických horách pak tvoří lokalita u Nového Oldřichova při sv. okraji Českého středohoří, kde se druh dosud vyskytuje.

Ohrožení a ochrana
Mnoho lokalit vstavače mužského v minulosti zaniklo především v souvislosti s intenzifikací zemědělské činnosti a používáním minerálních hnojiv (Hradišťany, Babiny, Němčí aj.). V současné době představuje na některých lokalitách možné ohrožení naopak úplné přerušení hospodářských aktivit spojené s následným zarůstáním původně otevřenějších biotopů. Z toho důvodu je na některých zbývajících lokalitách realizován záchranný management spojený s prosvětlováním porostu a odstraňováním biomasy (Jílové, Nový Oldřichov). Nejvážnějším nebezpečím pro výskyt tohoto druhu v území je však plánovaná výstavba přivaděče dálnice D8 z Děčína. Navrhované trasy protínají, nebo se velmi přibližují nejbohatším nalezištím druhu v celém Českém středohoří a realizace dopravní stavby tak může být pro poslední zdejší vitální populace fatální.

Variabilita
Vstavač mužský bývá členěn na několik poddruhů, z nichž dva zasashují do stř. Evropy. Východoevropský vstavač mužský znamenaný (O. mascula subsp. signifera; syn.: var. speciosa), který se vyznačuje dlouze špičatými okvětními lístky a středním lalokem pysku dvakrát delším než laloky postranní a západoevropský vstavač mužský pravý (O. mascula subsp. mascula), jehož okvětní lístky jsou tupé nebo krátce zašpičatělé a střední lalok pysku nanejvýš jen o málo delší než postranní. Na přítomnost obou typů na Babinských loukách upozornil již Domin (1904a). Mezi oběma poddruhy existuje řada přechodných forem, některými autory jsou označovány jako var. fallax.

Poznámka
Vzhledem k tomu, že Českým středohořím prochází hranice areálů obou poddruhů vstavače mužského a vyskytují se zde i intermediární jedinci, je problematika tohoto taxonu ve sledovaném území velice složitá. V jižní části území patrně převažovaly rostliny morfologicky bližší subsp. signifera. Hojně rostly především v oblasti tzv. Babinských orchideových luk od vrchu Velké Hradiště a obce Lbín až po Čeřeniště a nejpíš i Němčí. Opakovaně byly sbírány i na Hradišťanech v Milešovském středohoří. Typy bližší západoevropské subsp. mascula dodnes rostou v severní části Českého středohoří, zjištěny byly na loukách na levém břehu Labe mezi Ústím a Děčínem a u Nového Oldřichova. Výjimkou nejsou ani lokality, kde rostou nebo rostly spolu oba zmiňované typy i jejich přechody (vrch Hradiště u Litoměřic, okolí Javorů a Jílového na Děčínsku).

 
 

Reklama