Listera ovata

bradáček vejčitý

13. března 2009 v 13:11 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Ekologická amplituda bradáčku vejčitého je poměrně široká, dobře prosperuje na vlhkých i sušších půdách a to jak kyselejších tak zásaditých. Roste na slatinných loukách, vlhkých pastvinách, v olšinách, ale i na sušších travnatých stráních. Nalézt jej můžeme od nížin do subalpínského stupně. V Českém středohoří bradáček preferuje střídavě vlhké louky, vlhčí lesy a častý je též v širokolistých suchých trávnících. Na výslunných lokalitách vyhledává bazické podklady.

Rozšíření
Bradáček je jednou z našich nejběžnějších orchidejí, což je z části způsobeno jeho nevyhraněnými ekologickými nároky a značnou nezávislostí na mykorhize. Mohl proto lépe odolávat postupné přeměně krajiny a změnám v hospodaření. I dnes je tak hojně rozšířený prakticky po celém našem území. V Českém středohoří se vyskytuje bradáček poměrně rovnoměrně s patrnou koncentrací do vlhčích částí oblasti (Milešovské a Verneřické středohoří). Absentuje pouze v nejsušších oblastech. Vzhledem k tomu, že jde o druh dosti nenápadný, přitom poměrně hojný a mezi orchidejemi také relativně odolnější, dá se předpokládat, že celkový počet recentních lokalit bude vyšší, a že i na některých déle neověřených lokalitách přetrvává dodnes.

Ohrožení a ochrana
V minulosti pramenilo ohrožení především z intenzifikace zemědělství, které nemohla v řadě případů odolávat ani rostlina s tak širokou ekologickou amplitudou jako bradáček. Dnes představují hlavní nebezpečí pro lokality rozsáhlé a nevratné zásahy spojené s lidskou činností, především neuvážená výstavba. Bradáček vejčitý tvoří významnou složku orchideoflóry také v několika maloplošných chráněných územích (PR Bohyňská lada, PP Babinské louky, NPP Bílé stráně a dalších).

Variabilita
Ač lze v přírodě často nalézt rostliny lišící se počtem a postavením listů, či odchylkami ve stavbě květu, nejde o systematicky významné odlišnosti. Trojlistý exemplář byl například pozorován na úpatí vrchu Klobouk u Martiněvsi.

Poznámka
Bradáček vejčitý je z našich orchidejí nejméně závislý na mykorhize, u dospělých rostlin jsou podzemní orgány zcela bez houbových vláken. Tento fakt mu dovoluje přežívat na lokalitách, které se staly pro jiné vstavačovité nevhodné. 
 

Reklama