Epipactis atrorubens

kruštík tmavočervený

13. března 2009 v 13:02 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Kruštík tmavočervený roste výhradně na horninách s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého, hojný proto bývá zejména ve vápencových oblastech, kde roste ve světlých listnatých lesích a borech. Ve vlastním Českém středohoří jsou lokality charakteristické výskytem bázemi bohatých čedičových tufů, případně jde o sesuvná území na kontaktu vápnitých druhohorních sedimentů a třetihorních vyvřelin. Charakteristickými biotopy jsou suché křoviny a prosvětlené lesní porosty obvykle s rozvolněným bylinným patrem.

Rozšíření
V České republice se druh vyskytuje roztroušeně, častější je na vápencových ostrůvcích v jižních Čechách a ve středních, severních a východních Čechách. Na Moravě roste kruštík tmavočervený dosti vzácně, hojněji pouze v Moravském krasu. V severních Čechách se objevuje častěji zejména v prosvětlených borech na vápnitých pískovcích a opukách mezi Štětím a Úštěkem. V Českém středohoří má kruštík tmavočervený největší koncentraci historických lokalit v údolí Labe v širším okolí obce Povrly. Ojediněle se pak objevoval v Milešovském středohoří a udáván byl také ze Sluneční stráně u Ústí nad Labem; některé literární údaje z těchto území je nutné považovat za nejisté. Do současné doby silně ustoupil a nyní tak roste pouze vzácně u Skalice na Třebívlicku, Mojžíře a Roztok.

Ohrožení a ochrana
Kruštík tmavočervený je v Českém středohoří silně ohroženým druhem, protože v minulosti nápadně ustoupil a zbývající populace jsou navíc početně dosti slabé. Vážné riziko pro setrvání kruštíku na lokalitách představuje eutrofizace půdy způsobená dílem imisní zátěží, ale místy také vysokými stavy zvěře, která vede ke změně porostní skladby biotopů. Nejperspektivnější populace je v současné době evidována na území PP Divoká rokle u Mojžíře, kde je jednak zajištěna ochrana jak přísnějším režimem v maloplošném chráněném úezmí, tak neschůdností terénu.

Poznámka
V některých oblastech České republiky bylo pozorováno šíření druhu na druhotná stanoviště. Například do výše položených poloh Šumavy byl kruštík tmavočervený zavlečen podél lesních cest při jejich rekonstrukcích s vápencovým štěrkem. V Českém středohoří obdobné výskyty nejsou známy.
 
 

Reklama