Dactylorhiza majalis subsp. majalis

prstnatec májový pravý

13. března 2009 v 12:58 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Nejběžnější druh rodu s dosti širokou ekologickou amplitudou. Roste od nížin do hor, preferuje spíše neutrální až slabě kyselé půdy, ale nejsou výjimkou ani nálezy na silně alkalických půdách. Typickými stanovišti jsou vlhké až podmáčené louky a extenzivní pastviny, prameniště, slatiny a světlé olšiny. Nesnáší zastínění. V Českém středohoří roste nejčastěji na vlhkých až podmáčených, občas také na střídavě vlhkých loukách, vzácněji se vyskytuje v tužebníkových ladech a světlejších podmáčených lesích.

Rozšíření
Na území České republiky se v minulosti vyskytoval hojně. I dnes přes znatelný ústup v průběhu dvacátého století patří mezi nejvíce rozšířené orchideje a vyskytuje se roztroušeně prakticky na celém našem území. V minulosti se prstnatec májový vyskytoval dosti hojně ve všech vlhčích částech Českého středohoří, především ve vyšších polohách. V průběhu dvacátého století byl počet jeho lokalit značně redukován, přesto se i dnes vyskytuje roztroušeně a místy až dosti hojně. Největší množství recentních lokalit je registrováno v českolipské části Českého středohoří, dalším centrem výskytu je širší okolí údolí Jílovského potoka při severozápadním okraji území, jednotlivé lokality jsou známy také v oblasti Babinských luk a ve vyšších polohách Milešovského středohoří. Úplně chybí a ani dříve nebyl udáván z Lounského středohoří.

Ohrožení a ochrana
V minulosti byly stavy prstnatce májového pravého decimovány především neuváženými zemědělskými zásahy, od meliorací vlhkých luk až po intenzivní pastvu a hnojení, které tento druh snáší velmi špatně. Zanikla tak velká řada bohatých lokalit. Dnes představuje největší nebezpečí celkové upuštění od hospodaření (extenzivní pastva a kosení) na lučních lokalitách, které vede v jejich zarůstání konkurenčně silnějšími druhy rostlin. Proto je na vybraných perspektivních lokalitách prováděn management formou kosení travních porostů a odstraňování náletových dřevin. Druh bývá někdy pro svou atraktivnost s oblibou trhán a vzácné nejsou ani pokusy o jeho přesazení. Územní ochrana je zajištěna v PP Babinské louky (v posledních letech každoročně tisíce kvetoucích exemplářů) a v PR Bohyňská lada.

Variabilita
Kromě prstnatce májového pravého je z území České republiky rozlišován ještě poddruh prstnatec májový rašelinný (D. majalis subsp. turfosa), který se vyskytuje jen v Krušných horách a na Šumavě. Někteří odborníci zpochybňují správnost přiřazení tohoto taxonu k druhu D. majalis. Samotný prstnatec májový pravý je velmi variabilní v mnoha znacích - výška rostlin, barva květů, počet a tvar listů a jejich skvrnitost. V rámci poddruhu proto bylo popsáno mnoho variet a forem, jejichž taxonomická hodnota je však vesměs malá. Často může jít o pouhou reakci na stávající ekologické podmínky. Nápadná je f. submaculata, udávaná i z Českého středohoří, která se vyznačuje neskvrnitými nebo téměř neskvrnitými listy.

Poznámka
Rodové jméno prstnatec (Dactylorhiza) vychází z tvaru podzemní hlízy. Ta je členěná na několik, nejčastěji 4-6, segmentů, připomínajících dlaň s prsty. Podzemní hlízu tohoto typu bychom nalezli i u zbývajících zástupců rodu prstnatec. Na lokalitách, kde spolu s tímto druhem roste prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), se občas vyskytuje jejich kříženec prstnatec Braunův (Dactylorhiza × braunii). Ten kvete v období, kdy prstnatec májový již dokvétá a prstnatec Fuchsův teprve začíná kvést. Kříženec je intermediární i ve většině morfologických znaků. V Českém středohoří byl zaznamenán v místech společného výskytu rodičů u Janovic na Kravařsku (1984), na Bohyňských ladech (1996) a Babinských loukách (2001).
 
 

Reklama