Cypripedium calceolus

střevíčník pantoflíček

13. března 2009 v 12:56 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha
Ekologie
Roste ve světlých lesích, na lesních okrajích, křovinatých stráních i v širokolistých suchých trávnících, vesměs na vápnitých půdách. V Českém středohoří jsou lokality z velké většiny vázány na druhohorní sedimenty charakteristické vysokým obsahem uhličitanu vápenatého, zejména na slínovce a jílovité vápence.

Rozšíření
V České republice je střevíčník vzácným druhem. Relativně větší koncentrace lokalit je ve středních, severních a východních Čechách a na střední a jižní Moravě. Na severu Čech je poněkud častější v oblasti Džbánu a na Úštěcku. V Českém středohoří nebyl střevíčník nikdy zvlášť hojným druhem, vyskytoval se relativně častěji jen při jeho jižním okraji a ojediněle na Ústecku a Děčínsku. V současnosti se vyskytuje již jen velmi vzácně na Lounsku a Litoměřicku.

Ohrožení a ochrana
Vůbec nejvíce ze všech druhů orchidejí platí střevíčník za svou atraktivitu přímou likvidací ze strany nezodpovědných návštěvníků zbývajících lokalit, kteří rostliny trhají či vyrýpávají. Střevíčník je též ohrožen nežádoucími změnami porostní skladby na lokalitách (výsadba stanovištně nevhodných dřevin). Více lokalit v Českém středohoří zaniklo patrně právě v souvislosti s oslabením populace nadměrným sběrem a následným vyhynutím, protože menší populace má jednak omezenou možnost reprodukce, jednak je v případě náhodných jevů náchylnější k zániku. Střevíčník je klasickým symbolem ochrany přírody. Z toho důvodu, i s ohledem na jeho vzácnost, jsou dvě ze tří současných lokalit územně přísněji chráněny. Populace navíc nejsou příliš početné a proto je nutné střevíčník považovat v Českém středohoří za kriticky ohrožený. Nejperspektivnější z existujících populací se jeví dlouho známá lokalita v NPP Bílé stráně, kde je pravidelně prováděn management (likvidace křovin). Územně chráněna, jako NPP Velký vrch, je též lokalita u Vršovic na Lounsku.

Variabilita
Střevíčník není příliš variabilním druhem. Občas se objevují dvoukvěté rostliny (f. biflorum), vzácně tříkvěté (f. triflorum), velmi vzácně byla doložena z Bílých strání u Pokratic rostlina se zelenými sterilními květy, lusus viridiflorus (1994 Kubát).

Poznámka
Střevíčník pantoflíček je vůbec nejznámějším druhem naší orchideoflóry. Ze všech druhů u nás původních má nejnápadnější a největší květy, pysk dosahuje délky až 3- 4 cm. Květy střevíčníku představují navíc dokonalou ukázku pasťovitých květů, ve kterých se uvězněný hmyz hledající nektar musí pohybovat tak, aby zprostředkoval opylení. Protože květy lákají pouze svým vzhledem a tvarem a žádný nektar neobsahují, jde o takzvané květy šálivé.
 
 

Reklama