Cephalanthera rubra

okrotice červená

13. března 2009 v 12:53 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Silně mykotrofní vápnomilný druh vázaný svým výskytem v České republice převážně na světlejší a sušší listnaté lesy. V Českém středohoří roste v různých typech lesních společenstev od teplomilné doubravy přes dubohabrové háje až po květnatou bučinu obvykle na slínovcích a čedičových horninách.

Rozšíření
Roztroušeně až vzácně se vyskytující druh naší květeny. V celostátním měřítku nejvzácnější druh okrotice, ale ve větší části Čech vesměs hojnější než okrotice dlouholistá. Na severu Čech více lokalit především v oblasti Džbánu a Českého středohoří. Vyskytuje se také na Českolipsku u Hamru na Jezeře. V Českém středohoří dosti vzácný druh rostoucí pouze v jeho jižní polovině. Největší množství historických lokalit se koncentruje do oblasti mezi Lovosicemi a Bílinou a i v současnosti je zde evidováno nejvíce míst výskytu. Populace jsou však s výjimkou Lovoše, kde v příznivých letech kvetou desítky rostlin, početně slabé. Další lokality jsou v údolí Labe jižně od Ústí nad Labem a poněkud izolovaněji rostla také na vrchu Sedlo.

Ohrožení a ochrana
Okrotice červená byla v posledních letech považována v Českém středohoří již za velmi vzácnou, protože v druhé polovině dvacátého století byla známa již jen ze tří lokalit a i na nich dále ustupovala. Od roku 2005 se však podařilo postupně potvrdit větší množství historických výskytů i najít dosud neznámé lokality. Vzhledem k silnému ústupu druhu v druhé polovině dvacátého století i vzhledem k tomu, že na mnoha recentních lokalitách roste jen několik málo rostlin, je nutné hodnotit jej v Českém středohoří jako silně ohrožený. Podmínkou jeho zachování ve zdejší květeně je především šetrné lesní hospodaření spojené se zachováním původní dřevinné skladby. Vážné ohrožení však představuje také invaze netýkavky malokvěté a místy i vysoké stavy zvěře. Přísnější územní ochrana druhu je zajištěna na Lovoši, i když část zdejší populace se již nachází mimo hranice NPR. Okrotice se vyskytuje také při hranicích PR Sluneční stráň, ostatní lokality včetně početnější populace poblíž Vaňova leží mimo maloplošná chráněná území.

Variabilita
Okrotice červená není v Českém středohoří příliš variabilní. Nejzajímavějším jevem je výskyt silně mykotrofních jedinců s částečnou ztrátou chlorofylu pozorovaný na lokalitě u Vaňova.

Poznámka
Počet registrovaných rostlin silně kolísá v závislosti na klimatických podmínkách konkrétní vegetační sezóny. Okrotice červená je za květu jednou z nejdekorativnějších lesních orchidejí, počet kvetoucích rostlin je však v populacích v Českém středohoří poměrně malý. I v příznivých letech jich kvete jen cca 20-30 %.
 
 

Reklama