Cephalanthera longifolia

okrotice dlouholistá

13. března 2009 v 12:50 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
V České republice roste okrotice dlouholistá nejčastěji ve stinnějších listnatých lesích (bučiny, dubohabřiny, suťové lesy) na mírně kyselých až bazických horninách. V Českém středohoří je současný výskyt vázán na suťový les na drolině jihozápadní expozice tvořené trachytoidní třetihorní vyvřelinou.

Rozšíření
V České republice je hodnocena jako ohrožený druh. Zatímco na Moravě roste roztroušeně a v karpatské části, Moravském krasu a na Krnovsku místy i dosti hojně, v Čechách by mohla být hodnocena až jako druh silně ohrožený. Na severu Čech je okrotice dlouholistá jednou z nejvzácnějších lesních vstavačovitých, vyskytuje se velmi vzácně na svazích Krušných hor, na Džbánu a v Českém středohoří. V samotném Českém středohoří se v minulosti druh vyskytoval vzácně s vazbou na poněkud chladnější a výše položené polohy v Milešovském a Verneřickém středohoří. V současnosti roste na poslední lokalitě u Třebušína.

Ohrožení a ochrana
Okrotice dlouholistá je bezesporu jednou z nejvzácnějších orchidejí Českého středohoří. Na své jediné recentní lokalitě se vyskytuje ve velmi slabé populaci čítající pouze několik málo rostlin. Příčiny ústupu z historických lokalit nejsou zdokumentovány, na více lokalitách však bude na vině patrně kombinace imisního zatížení půdy, vysokých stavů zvěře a následné invaze a expanze ruderálních druhů jako je netýkavka malokvětá, krabilice mámivá aj. Vzhledem k mimořádně nepříznivému dřívějšímu vývoji v rozšíření a vysoké zranitelnosti poslední existující populace je třeba hodnotit druh z regionálního hlediska jako kriticky ohrožený a vyvinout maximální úsilí pro jeho ochranu. Lokalita u Třebušína není součástí maloplošného chráněného území a je tak kromě výše uvedeného snadno zranitelná nevhodnými lesnickými zásahy.

Variabilita
Okrotice dlouholistá je málo proměnlivý taxon. Ve zkoumaném území u ní nebyla i vzhledem k mimořádné vzácnosti pozorována žádná významná variabilita.

Poznámka
Nelze vyloučit opětovnou možnost nálezu druhu v zachovalejších biotopech Milešovského středohoří, zejména v masivu Březiny a na Milešovce. Druh totiž může vzhledem k malé početnosti zdejších populací i dosti krátké době kvetení snadno unikat pozornosti.
 
 

Reklama